> Akty Prawne

Akty Prawne

Statut

STATUT

Publicznego Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. Jana Kochanowskiego
w Pionkach, ul. Leśna 1.

 

W oparciu o obowiązujące dokumenty prawne:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572
z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 (z późniejszymi zmianami) i z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr156 poz.1046) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 ze zmianami z 27.08.2009 r. i 6 października 2010r, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1487)

- Uchwała Nr LXXX/391/2009r.Rady Miasta Pionki z dn. 14.05.2009r. w sprawie zmiany nazwy szkoły stanowi: § 1 p.1. Ustala się nową nazwę szkoły: z dotychczasowej „Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Pionkach, ul. Leśna 1” na: Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Pionkach, ul. Leśna 1.
opracowano Statut Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Pionkach, ul. Leśna 1.

Wobec powyższego zapis w „Statucie Szkoły” w § 1 ust.1 ulega zmianie na:

§ 1.

1. Przyjmuje się nazwę szkoły:
Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. Jana Kochanowskiego
Siedziba: Pionki, ulica Leśna 1.
2. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole lub o Gimnazjum, rozumie się przez to szkołę jak w §1.
3. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto – Pionki.
4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu.
5. Szkoła jest publiczną placówką oświatową o trzyletnim cyklu kształcenia w rozumieniu ustawy
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

§ 2.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
i w przepisach wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające program wychowawczy gimnazjum, program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska,
a w szczególności:
1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
2) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszej nauki;
3) Kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;
5) Zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez szkołę na jej terenie oraz poza terenem szkoły:
a) zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych (za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia);
b) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami;
c) podczas przerw międzylekcyjnych.

§ 3.

Szczegółowe zadania szkoły wynikające z ustawy oraz aktów wykonawczych, realizowane są następująco:
1) w zakresie umożliwienia rozwijania zainteresowań uczniów stały dostęp do biblioteki szkolnej, pracowni komputerowej oraz innych pracowni i urządzeń szkolnych;
2) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa – otoczenie uczniów opieką podczas wszystkich zajęć na terenie szkoły;
3) w zakresie podtrzymania tożsamości religijnej – swobodny wybór przez rodziców możliwości nauczania religii;
4) w zakresie promocji i ochrony zdrowia propagowanie zasad zdrowego trybu życia, właściwego odżywiania, pomocy ze strony zakładu opieki zdrowotnej;
5) w zakresie pomocy losowej uczniom – współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz innymi organizacjami charytatywnymi;
6) w zakresie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia.

§ 4.

Szczegółowe zasady oceniania uczniów opracowuje rada pedagogiczna na podstawie stosownego rozporządzenia MEN, umieszczając je w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, który stanowi załącznik do Statutu.
§ 5.

1. Dopuszcza się możliwość zorganizowania oddziałów integracyjnych i oddziałów sportowych w miarę potrzeb i posiadanych możliwości oraz nauczania indywidualnego uczniów w przypadkach losowych, dzieci przewlekle chorych według zaleceń PPP.
2. W gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach w gimnazjum można zatrudnić pomoc nauczyciela.

§ 6.

W porozumieniu z organem prowadzącym w szkole mogą być organizowane dodatkowe zajęcia.

§ 7.

Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki obejmujące wszystkie treści działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a realizowane przez nauczycieli, uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Tworzą one spójną całość.

§ 8.

Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc młodzieży szkolnej i rodzicom.

§ 9.

Gimnazjum może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.

§ 10.

Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

§ 11.

1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski.
2. Do obowiązków dyrektora należy:
1) Opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły tj. rocznego planu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego, arkusza organizacyjnego szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć;
2) Opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły;
3) Dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnienie i zwalnianie;
4) Kierowanie całokształtem działań szkoły, a w szczególności:
a) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie bezpiecznych warunków harmonijnego ich rozwoju;
b) współdziałanie z samorządem uczniowskim;
c) kontrolowanie i podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego, prowadzenie ewidencji spełnienia obowiązku szkolnego;
d) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki;
e) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz oceniania tej kadry;
f) współdziałanie z radą rodziców i zapewnienie jej wpływu na działalność szkoły;
g) realizacja uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji oraz wstrzymywanie uchwał niezgodnych z prawem;
h) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ich prawidłowe i racjonalne wykorzystywanie;
i) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;
j) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
5) Dyrektor szkoły ma prawo do:
a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły;
b) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych;
c) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy;
d) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;
e) reprezentowania szkoły na zewnątrz;
f) inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania;
g) na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor szkoły może wnioskować do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
6) Dyrektor szkoły odpowiada za:
a) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania;
b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu;
c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych;
d) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły;
e) prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej;
f) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania;
g) podanie do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
h) stworzenie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
7) W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor.

3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem do kierowania szkołą.
Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
1) Jej przewodniczącym jest dyrektor szkoły.
2) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły.
3) W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
4) Uchwały rady pedagogicznej zapadają większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady. Posiedzenia są protokołowane.
5) Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
6) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) uchwalenie regulaminu swojej działalności, który stanowi załącznik do niniejszego statutu;
b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
c) zatwierdzanie planu pracy szkoły;
d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
f) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;
g) podejmowanie uchwał w sprawie skierowania ucznia do oddziału przysposabiającego
do pracy;
h) wybór przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;
i) wybór w głosowaniu tajnym przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny ustalonej przez dyrektora szkoły.
7) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz projekt planu finansowego szkoły;
b) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
c) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
d) opiniuje pracę dyrektora szkoły w przypadku oceny jego pracy przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
e) kandydatów na stanowisko dyrektora w trybie art. 36a ust.4 ustawy o systemie oświaty;
f) kandydatów na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w trybie art. 37.1 ustawy o systemie oświaty;
8) Rada pedagogiczna przygotowuje projekty zmian w statucie oraz po przeanalizowaniu
zatwierdza je.
9) Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora, o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
10) W przypadku wstrzymania przez dyrektora szkoły uchwały rady Pedagogicznej sprawę rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
11) Rada pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz podręczników, ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:
a) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;
b) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.
12) Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.
13) Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
14) W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana ta nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
15) Regulamin działalności rady pedagogicznej stanowi załącznik do statutu.

4. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów wybranych w tajnych wyborach po jednym przedstawicielu z każdego oddziału, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach, rozumie się przez to rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów.
1) Jest samorządnym przedstawicielem rodziców współpracujących z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
b) szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów przedstawiciela rad oddziałowych do rady rodziców.
2) Oddziałowe rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą ustalając zasady i zakres współpracy.
3) Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
4) Do kompetencji rady rodziców należy:
a) uchwalenie w porozumieniu z rada pedagogiczną z zastrzeżeniem pkt.5:
- Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
- Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
b) w porozumieniu z dyrektorem szkoły określenie wzoru jednolitego stroju uwzględniając przy tym opinie rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego;
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania;
e) opiniowanie dopuszczenia do użytku szkolnych zestawów programu nauczania i zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
f) opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych;
g) przyjęcie informacji od dyrektora szkoły dotyczącej opracowanego na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego oraz przed zakończeniem każdego roku szkolnego informacji o realizacji planu nadzoru;
5) Jeżeli rada rodziców, w terminie 30dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa jest w ust.4. pkt. 1. A. program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną.
6) Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:
a) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły;
b) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
c) współudział w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły;
d) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy;
e) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym działającym w szkole;
f) uczestnictwo w planowaniu wydatków szkoły;
g) w celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
7) Regulamin rady rodziców stanowi załącznik do statutu

5. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
1) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
2) Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3) Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej lub szkoły propozycje realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania – jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
d) prawo organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej godnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
e) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
g) prawo proponowania zmian do statutu szkoły;
h) prawo opiniowania Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;
i) na wniosek dyrektora szkoły wyraża na piśmie opinię o pracy nauczyciela;
6. Zapewnia się każdemu organowi szkoły swobody działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą oraz zawartych w statucie. Wszystkie organy szkoły obowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.
1) Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie przez swoje reprezentacje dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej.
2) Wnioski i opinie powinny być rozpatrzone na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
3) Wnioskodawca może odwołać się od decyzji:
a) dyrektora szkoły do organu prowadzącego, a w sprawach pedagogicznych do kuratora oświaty;
b) rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
7. Przyjmuje się następujące formy bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły:
1) Kontakt dyrektora szkoły z członkami rady pedagogicznej podczas posiedzeń.
2) Kontakt dyrektora szkoły z członkami rady rodziców na zebraniach i innych spotkaniach okolicznościowych.
3) Pisemne komunikaty wywieszane na specjalnie do tego celu wyznaczonych tablicach.
4) Pisemne zarządzenia dyrektora szkoły w księdze zarządzeń.
5) Informowanie uczniów odbywa się poprzez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych, nauczycieli oraz upoważnionych pracowników szkoły w następujący sposób:
a) na apelach;
b) wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń;
c) podczas indywidualnych rozmów z uczniami;
6) Rozmowa dyrektora szkoły z nauczycielami w czasie hospitacji, przerw międzylekcyjnych i w innych sytuacjach.
8. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole.
1) W sprawach spornych uczeń – uczeń ustala się, co następuje:
a) uczeń może zgłosić swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub pedagoga szkolnego;
b) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.
2) Konflikt pomiędzy nauczycielem i uczniem.
a) w sprawach konfliktowych w pierwszej instancji orzekają:
- wychowawca klasy dla nauczycieli uczących w danej klasie;
- dyrektor szkoły dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole;
b) od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione przez jedną ze stron odwołanie do organu prowadzącego w terminie 14 dni od daty jego wydania;
3) Konflikt pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły.
a) w pierwszej instancji postępowanie prowadzi dyrektor szkoły, a następnie rada pedagogiczna lub rada rodziców,
b) prawo wniesienia odwołania w przypadkach spornych przysługuje do organu prowadzącego w ciągu 14 dni od daty ostatecznego orzeczenia,
4) Konflikt pomiędzy nauczycielami.
a) postępowanie prowadzi dyrektor szkoły,
b) w przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu na wniosek dyrektora szkoły postępowanie wszczyna rada pedagogiczna nie później niż po upływie 14 dni,
c) od decyzji rady pedagogicznej może być wniesione odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego,
5) Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielem rozpatruje w pierwszej kolejności rada pedagogiczna, a następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.
6) Kwestie sporne pomiędzy dyrektorem szkoły a pracownikami rozstrzygane są w oparciu o Kartę Nauczyciela i Kodeks Pracy.

§ 12.

1. W gimnazjum, które liczy mniej niż 12 oddziałów można utworzyć za zgodą organu prowadzącego stanowisko wicedyrektora.
2. Zakres obowiązków dla osoby zajmującej stanowisko kierownicze określa dyrektor szkoły.
3. Zadania wicedyrektora to w szczególności:
1) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;
2) kierowanie realizacją planu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego w ustalonym zakresie;
3) nadzorowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oraz organizowanie innych zajęć związanych z działalnością statutową szkoły;
4) czuwanie nad rozwojem aktywności, samorządności oraz rozwojem zainteresowań uczniów w działalności samorządu uczniowskiego i szkoły;
5) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły;
6) informowanie bieżące dyrektora szkoły w sprawach osobowych;
7) opracowanie informacji do kart oceny pracy nauczyciela;
8) nadzór nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem;
9) opracowanie założeń mających na celu doskonalenie warunków pracy szkoły;
10) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli w celu systematycznego doskonalenia ich pracy;
11) prowadzenie kontroli nad prawidłową działalnością szkoły.
4. Nauczyciel może być odwołany z funkcji kierowniczej w szkole przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę oraz rady pedagogicznej:
1) na własną prośbę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem;
2) z końcem roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach także w trakcie roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem:
a) z inicjatywy własnej organu, który funkcję kierowniczą powierzył – w razie otrzymania negatywnej oceny pracy;
b) na umotywowany wniosek rady pedagogicznej albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§ 13.

Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci:
1. Zapoznanie rodziców z zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi poszczególnych klas i całej szkoły. Przedstawienie tej problematyki odbywa się podczas zebrań klasowych rodziców oraz zebrań ogólnoszkolnych. Rodzice mogą wnosić swoje uwagi i zastrzeżenia oraz propozycje rozwiązań.
2. Zapoznanie rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających.
3. Rodzice mają prawo uzyskania rzetelnej i wyczerpującej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia swoich dzieci. Uczeń i jego rodzic jest powiadamiany o przewidywanej końcowo rocznej ocenie nauczania na tydzień przed określonym terminem wystawienia oceny. Informację tę wpisuje nauczyciel przedmiotu lub wychowawca w zeszycie przedmiotowym ucznia. Nauczyciel wychowania fizycznego informacje umieszcza w zeszycie do języka polskiego. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej lub nieklasyfikowania, rodzic powiadamiany jest na miesiąc przed terminem wystawienia oceny. Informację także uzyskuje bezpośrednio od nauczyciela wychowawcy, co potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym lub poprzez zawiadomienie pisemne.
4. Rodzice mają prawo wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz organowi prowadzącemu opinii o pracy szkoły, prawo do wyrażania opinii o pracy nauczycieli podejmujących awans zawodowy.
5. Ustala się częstotliwość grupowych kontaktów rodziców i nauczycieli w formie zebrań klasowych lub ogólnoszkolnych w miarę zaistniałych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. W ramach współdziałania rodziców oraz nauczycieli wychowawców i nauczycieli przedmiotów wyznacza się w szkole raz w miesiącu dzień otwartej szkoły ( pierwsza środa miesiąca ). Nauczyciele uczący i wychowawcy zobowiązani są w wyznaczonych przez dyrektora dniach do przebywania w szkole i udzielania zainteresowanym informacji. Podczas spotkania rodzice lub opiekunowie mają prawo do:
1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w danej klasie i szkole oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i przeprowadzenia egzaminów;
2) uzyskania informacji na temat postępów i przyczyn trudności w nauce oraz zachowania jego dziecka;
3) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia;
4) wyrażenia i przekazania dyrektorowi szkoły opinii na temat pracy szkoły.
7. W szkole organizuje się co najmniej trzy razy w roku szkolnym spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

§ 14.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 15.

Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.

§ 16.

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podział na grupy na zajęciach , o których mowa w ust.2. może być dokonany za zgodą organu prowadzącego.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
5. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
§ 17.

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Ustala się czas trwania przerw międzylekcyjnych na 10 minut oraz 2 x15 minut na prośbę uczniów i rady rodziców w związku z porą obiadową
§18.

1. W uzasadnionych przypadkach zarówno zajęcia obowiązkowe, jak również nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych bądź międzyklasowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i innych wyjazdów.
2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust.1. ustala się zgodnie z §17 ust.2.
3. W szkole zorganizowane jest nauczanie dla uczniów niepełnosprawnych w oddziałach nazywanych integracyjnymi, tworzonych w porozumieniu z organem prowadzącym.
1) Do oddziałów integracyjnych przyjmowani są na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, słabo słyszący, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi oraz z zaburzeniami emocjonalnymi;
2) Naukę w oddziale integracyjnym prowadzą nauczyciele przedmiotów we współpracy z nauczycielem wspomagającym posiadającym kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności uczniów;
3) Do zadań nauczyciela wspomagającego należy w szczególności:
a) współpraca z nauczycielami uczącymi w oddziale integracyjnym;
b) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom i ich rodzicom;
c) pomaganie uczniom w indywidualnym przetwarzaniu informacji;
d) diagnozowanie potrzeb i indywidualnych możliwości uczniów;
e) prowadzenie działań zmierzających do bezpiecznego funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w szkole;
4) System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania;
5) Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach integracyjnych określają odrębne przepisy;
4. Szkoła prowadzi klasę sportową, która kształci młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych.
1) Zadaniem klasy sportowej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją kształcenia ogólnego właściwego dla gimnazjum;
2) Program szkolenia sportowego jest realizowany przy wykorzystaniu bazy szkolnej oraz obiektów sportowych na terenie miasta;
3) Program szkolenia sportowego może być prowadzony we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, innymi stowarzyszeniami;
4) anulowano
5) Szczegółowy tryb organizacji i funkcjonowania klasy sportowej zawiera „Regulamin klasy sportowej”.

§ 19.

Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
1. Celem pomocy i opieki psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie ich rozwoju i efektywności uczenia się w szczególności poprzez:
1) stymulowanie rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego;
2) wyrównywanie braków w opanowaniu materiału nauczania;
3) eliminowanie przyczyn i przejawów trudności szkolnych oraz zaburzeń zachowania;
2. Pomoc i opiekę psychologiczno – pedagogiczną w szkole organizuje pedagog, a za jej prawidłowość odpowiada dyrektor.
3. Pedagog zatrudniony w szkole udziela pomocy:
1) wychowawcom klas i innym nauczycielom;
2) uczniom;
3) rodzicom ( prawnym opiekunom dziecka.)
4. Do zadań pedagog zatrudnionego w szkole w szczególności należy:
1) rozpoznawanie i analizowanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów w celu ustalenia przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów;
2) określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym wybitnie uzdolnionym i mającym specyficzne trudności w nauce;
3) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych, zwłaszcza dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, demoralizacją oraz przejawami patologii społecznej;
4) organizowanie różnych form pomocy i opieki psychologiczno – pedagogicznej.
5. Pedagog i psycholog zatrudnieni w szkole realizują zadania we współpracy z:
1) dyrektorem, Radą Pedagogiczną, zespołami klasowymi, rodzicami i pielęgniarką szkolną;
2) poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi oraz właściwymi instytucjami pozaszkolnymi zgodnie z ustalonymi przepisami prawa, a szczegółowa informacja o jej organizacji zawarta jest w Programie Profilaktyki.
6. Pedagog powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie w szkole postanowień Konwencji o prawach dziecka.

§ 20.

1. Dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców,
2) organizację dojazdu do szkoły lub
3) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki,
w szkole organizuje się świetlicę.
2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych.
3. Dyrektor ustala Regulamin Świetlicy w Gimnazjum uwzględniając potrzeby szkoły.

§ 21.

1. Szkoła umożliwia każdemu uczniowi spożywanie w stołówce szkolnej co najmniej jednego posiłku.
2. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczonych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
3. Można zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych;
4. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
5. Ze stołówki mogą korzystać również pracownicy szkoły i inne osoby po akceptacji dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpłatności.

§ 22.

1. Gimnazjum dysponuje biblioteką z czytelnią. Jest to pracownia szkolna służąca do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, zaspokajania potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonalenia możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby związane z działalnością szkoły za zezwoleniem dyrektora szkoły.
3. W bibliotece szkolnej gromadzi się zbiory oraz umożliwia się korzystanie z nich i wypożyczanie poza bibliotekę.
4. W każdym roku szkolnym ustala się godziny pracy biblioteki, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel – bibliotekarz.
6. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
1) W zakresie pracy pedagogicznej z czytelnikami:
a) udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych czytelnikom;
b) propagowanie zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa;
c) organizowanie różnych form pracy czytelniczej przy współdziałaniu nauczycieli, rodziców i aktywu bibliotecznego;
d) kierowanie pracą aktywu bibliotecznego;
e) udzielanie porad czytelnikom;
f) przygotowanie materiałów i wniosków do analizy stanu czytelnictwa na posiedzenie rady pedagogicznej;
g) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo – informacyjnego w poszczególnych klasach;
2) W zakresie organizacji i techniki bibliotecznej:
a) planowanie pracy biblioteki, prowadzenie ewidencji zajęć i opracowywanie sprawozdawczości;
b) racjonalne gospodarowanie funduszami przyznanymi na działalność biblioteki;
c) gromadzenie zbiorów, ich uzupełnianie i selekcjonowanie;
d) troska o zabezpieczenie i konserwację księgozbioru;
e) ewidencjonowanie zbiorów, inwentaryzacja oraz odpisywanie ubytków;
f) opracowanie biblioteczne zbiorów (znakowanie, katalogowanie);
g) troska o estetykę pomieszczeń bibliotecznych.

§23.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę;
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych zajęć edukacyjnych. Rada pedagogiczna opiniuje tygodniowy rozkład zajęć.

§ 24.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi.
2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych , zgodnych z obowiązującymi przepisami.
3. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 25.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Obowiązkiem nauczyciela jest:
1) Realizacja programów nauczania, wychowania i opieki, realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły oraz jak najlepsze przygotowanie się i prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2) Efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych.
3) Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na zajęciach szkolnych obowiązkowych i innych.
4) Rozbudzanie zainteresowań, organizowanie samodzielnej pracy uczniów oraz systematyczne jej kontrolowanie i obiektywne ocenianie.
5) Wychowanie uczniów zgodnie z obowiązującymi normami moralnymi.
6) Czynny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i realizowanie podjętych uchwał.
7) Utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z rodzicami w wychowaniu, obecność w czasie dnia otwartego dla rodziców, nieobecność należy wyjaśnić dyrektorowi szkoły.
8) Obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im pomocy w przypadku występujących problemów, w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
9) Poinformowanie ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanych dla niego stopniach okresowych, rocznych. O przewidywanym stopniu niedostatecznym nauczyciel przedmiotu obowiązany jest powiadomić ucznia ustnie, a jego rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych).
10) Opieka nad powierzonymi organizacjami uczniowskimi.
11) Stosowanie procedur postępowania i metod współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.
12) Kształtowanie postawy czynnego współuczestnictwa w rozwoju kultury, gospodarki i życia społecznego.
13) Wspieranie samorządności uczniów.
14) Przestrzeganie dyscypliny pracy.
15) Dbanie o dobrą atmosferę pracy.
16) Stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej oraz doskonalenie metod pracy przez samokształcenie, udział w konferencjach i kursach organizowanych przez szkołę lub władze oświatowe.
17) Przestrzeganie przepisów BHP w szkole i podczas organizowanych imprez rekreacyjnych.
18) Organizowanie pomocy materialnej potrzebującym uczniom.
19) Czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego.
20) Prowadzenie dokumentacji nauczania.
21) Natychmiastowe udzielanie lub zapewnianie uczniowi pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku, powiadomienie o nim dyrektora szkoły i rodziców ucznia.
22) Przestrzeganie dyscypliny pracy.
23) Troska o utrzymanie w należnym stanie urządzeń i wyposażenia pracowni.
3. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
1) Poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych uczniów.
2) Bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków w tym zakresie.
4. Pracę nauczyciela powinna cechować bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów, sprawiedliwe ich traktowanie, indywidualne podejście do sprawy każdego ucznia. Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw osobistych.
5. Ochrona prawna nauczyciela:
1) Podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami).
2) Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

§ 26.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. Jest on odpowiedzialny za opracowanie szczegółowego programu pracy zespołu.
1) Do zadań zespołów wychowawczych należy w szczególności:
a) współdziałanie nauczycieli, wychowawców, pedagoga w celu uzgadniania działań wychowawczych;
b) organizowanie doskonalenia zawodowego wspomagającego działania wychowawcze;
c) wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu dotyczących eliminacji trudności wychowawczych;
d) angażowanie rodziców do realizacji działań wychowawczych;
2) Do zadań zespołów przedmiotowych należy w szczególności:
a) Organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie przedmiotów pokrewnych, uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;
b) Współdziałanie w organizacji pracy wewnątrzszkolnej;
c) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli.
3) Do zadań zespołów problemowo – zadaniowych należy w szczególności:
a) Organizowanie i przeprowadzanie przedsięwzięć dydaktycznych i wychowawczych szkoły;
b) Realizacja zadań wynikających z aktualnych potrzeb szkoły;
c) Realizacja zadań wynikających z systemu zarządzania jakością.

§ 27.

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Zadaniem wychowawcy jest:
1) wspomaganie rozwoju ucznia, jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) wspomaganie i inspirowanie działań zespołowych;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów:
a) w zespole uczniów;
b) pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
3. Wychowawca w celu realizacji tych zadań:
1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia;
2) zbiera informacje o uczniach, współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale;
3) współpracuje z pedagogiem szkolnym;
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów:
a) rozpoznaje i ustala potrzeby opiekuńczo – wychowawcze wobec uczniów;
b) okazuje rodzicom pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci;
c) udziela informacji o wynikach w nauczaniu i zachowaniu;
d) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia klasowego, integrujące zespół uczniowski, rozwijające jednostkę;
e) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godziny wychowawcze.
4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
5. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów i ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana nauczyciela wychowawcy.
Dotyczy to:
1) niezgodnego z zasadami etyki zachowania nauczyciela;
2) karygodnego zaniedbywania obowiązków wychowawczych, a zwłaszcza:
a) nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów;
b) braku inicjatywy wychowawczej;
c) nieprzestrzegania zasad obiektywnego oceniania uczniów;
d) wykazywania braku zainteresowania sytuacją materialną wychowanków, szczególnie z rodzin patologicznych;
e) nienależytego wywiązania się z prowadzenia obowiązującej dokumentacji.
7. Dokonanie zmiany wychowawcy może nastąpić:
1) W związku z zastrzeżeniami zgłoszonymi na piśmie wraz z uzasadnieniem przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez dyrektora szkoły w następującym trybie postępowania:
a) uczniowie i rodzice uczniów danego oddziału zwracają się na piśmie do dyrektora szkoły z prośbą o zmianę nauczyciela wychowawcy, podają dokładne uzasadnienie;
b) dyrektor szkoły zaistniałą sytuację omawia z nauczycielem wychowawcą, a następnie z uczniami i rodzicami oddziału wnoszącego prośbę o zmianę nauczyciela;
c) o podjętej decyzji dyrektor szkoły powiadamia ustnie uczniów oraz na piśmie przewodniczącego rady rodziców danej klasy;
2) W wyniku decyzji dyrektora szkoły, podyktowanej stwierdzonym zaniedbaniem obowiązków, błędami wychowawczymi;
3) Na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;
4) Decyzje dotyczące zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły w terminie 14 dni od złożenia wniosku;
5) Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego szkołę;
6) Ewentualna zmiana nauczyciela wychowawcy następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po podjęciu powyższej decyzji.

§ 28.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne/nauczycielskie/ na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 29.

1. Do gimnazjum uczęszcza młodzież po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej do ukończenia cyklu kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć;
4) Informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora gimnazjum,
w obwodzie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub w innej szkole na terenie kraju.
3. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
5. Kandydatów przyjmuje się na podstawie:
1) formularza zgłoszenia do obwodowego gimnazjum – dla uczniów z obwodu szkoły,
2) wniosku o przyjęcie do szkoły – dla uczniów spoza obwodu,
3) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem
o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego
4) 1 zdjęcia podpisanego na odwrocie,
5) Terminy składania stosownych dokumentów określa corocznie Mazowiecki Kurator Oświaty.
6. Kandydaci składają zgłoszenie lub wniosek na formularzach zgodnych ze wzorem ustalonym przez organ prowadzący. Wzory dokumentów są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
7. Przygotowaniem, przeprowadzeniem i zatwierdzeniem wyników postępowania kwalifikacyjnego zajmuje się szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powoływana przez Dyrektora Gimnazjum (dalej „Komisja”).
8. Komisja ustala:
1) listę uczniów przyjętych do Gimnazjum,
2) listy przyjętych do poszczególnych klas pierwszych.
9. Komisja tworząc listy klas pierwszych bierze pod uwagę szczególnie zainteresowania
i osiągnięcia ucznia, jego miejsce zamieszkania. Ponadto przy tworzeniu list klas pierwszych uwzględnia się sugestie psychologa i pedagoga szkolnego oraz stosuje się następujące kryteria:
1) wyrównanie szans edukacyjnych,
2) wyrównany poziom edukacyjny wszystkich zespołów klasowych,
3) preferencje uczniów,
4) wytyczne organu prowadzącego.
10. W przypadku kandydatów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, bierze się pod uwagę następujące kryteria:
1) sumę punktów uzyskanych za oceny końcoworoczne z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - ilość punktów rekrutacyjnych stanowi podwojona suma ocen z języka polskiego, matematyki, historii oraz przyrody;
2) liczbę punktów uzyskanych w wyniku sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu – liczbę punktów rekrutacyjnych stanowi wynik sprawdzianu pomnożony przez współczynnik 1,2;
3) liczbę punktów uzyskanych za ocenę zachowania przeliczaną według skali: ocena wzorowa – 6 punktów, bardzo dobra – 5, dobra – 4, poprawna – 2. Oceny nieodpowiednia oraz naganna nie są punktowane;
4) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne
(w przypadku osiągnięć na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim – maksymalnie
10 punktów, w przypadku osiągnięć na szczeblu powiatowym i gminnym – maksymalnie
5 punktów;
5) liczbę punktów uzyskanych za działalność społeczną (np. w Samorządzie Uczniowskim, wolontariacie) – maksymalnie 4 punkty.
11. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, o których mowa w art. 20d ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust.1.
12. Przepisy ust. 4 – 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej oddziału integracyjnego w szkole, w przypadku dzieci nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, z tym że zgłoszenie lub wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinno zawierać zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na naukę dziecka w oddziale integracyjnym.
13. Przepisy ust. 4 – 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej oddziału sportowego w szkole, z tym, że:
1) do klas sportowych przyjmowani są uczniowie, którzy:
a) spełniają warunki zdrowotne potwierdzone badaniami lekarskimi przeprowadzonymi przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza
b) zaliczyli próby sprawności fizycznej ustalone przez Komisję
c) uzyskali zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na naukę w klasie sportowej.
2) w postępowaniu rekrutacyjnym, przy przyjmowaniu kandydatów uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i treść orzeczenia lekarskiego,
o którym mowa w pkt. 1 lit a powyżej
14. Do klasy programowo wyższej w gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku przyjmowania:
a) ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty,
b) ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej,
3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
15. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki
i wychowania fizycznego.
16. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
17. Dyrektor Szkoły:
1) decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjum, z zastrzeżeniem treści pkt. 2 poniżej;
2) decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej gimnazjum, w przypadku, gdy:
a) uczeń powraca z zagranicy,
b) liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.
18. W przypadkach niewymienionych w ust. 17 pkt 2 Dyrektor Szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń Komisji powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych.
19. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do gimnazjum rodzic (opiekun prawny) kandydata może wystąpić do Komisji
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
20. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od wystąpienia przez rodzica kandydata.
21. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu uzasadnienia, o którym mowa
w ust. 20 powyżej.
22. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
23. Rodzic ma prawo wnioskować o przeniesienie dziecka do innej klasy niż zostało przyjęte, składając do Dyrektora szkoły pisemny wniosek z uzasadnieniem.
24. Termin złożenia wniosku rodziców o przeniesienie do innej klasy upływa z końcem pierwszego tygodnia nauki. O przeniesieniu decyduje Dyrektor szkoły, po uprzedniej analizie wniosku rodzica, zgodnie z regulaminem rekrutacji i możliwościami organizacyjnymi szkoły.

§ 30.

1. Uczeń ma prawo do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności;
3) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
4) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
5) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
6) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
7) Pomocy w przypadku trudności w nauce;
8) Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;
9) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
10) Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole;
11) Do pomocy socjalnej /formy/:
a) dofinansowanie stroju szkolnego w oparciu o kryterium dochodowe określone odrębnymi przepisami /złożenie do pedagoga szkolnego dokumentów potwierdzających stan dochodów w określonym terminie/;
b) możliwość korzystania ze stołówki w pierwszej kolejności;
c) możliwość otrzymania szkolnego stypendium socjalnego po złożeniu kompletnych dokumentów w określonym terminie do pedagoga szkolnego i spełnieniu kryterium dochodowego określonego odrębnymi przepisami;
d) dla uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość sfinansowania w całości lub częściowo kosztów obiadów, zakupu podręczników lub odzieży z funduszu rady rodziców;
l2) Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;
13) Być poinformowanym ustnie na tydzień przed półrocznym, końcowo rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcę klasy.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje;
2) Jak najlepiej wykorzystywać czas i warunki do nauki, sumiennie przygotowywać się do zajęć, należycie wykorzystywać podręczniki, starannie prowadzić zeszyty;
3) Być współodpowiedzialnym za wyniki pracy szkoły oraz za osiągnięcia społeczności szkolnej;
4) Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły;
5) Współdziałać z kolegami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce, sporcie, konkursach, itp.;
6) Pomagać kolegom w nauce, szczególnie tym, którzy mają trudności z przyczyn od nich niezależnych;
7) Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, jak: palenie papierosów, picie alkoholu, używanie środków odurzających;
8) Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę swojego ubioru, zmieniać obuwie zgodnie z wymogami szkoły;
9) Przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, pomagać i ochraniać młodszych i słabszych kolegów;
10) Szanować mienie szkolne, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły;
11) Przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły oraz ustaleń władz szkolnych, poleceń wychowawców i innych upoważnionych pracowników szkoły;
12) Uczeń ma obowiązek noszenia określonego stroju szkolnego:
a) strój codzienny – dowolny, ale stosowny;
b) strój galowy:
- dla dziewcząt: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie;
- dla chłopców: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie;
c) strój sportowy:
- biała koszulka i niebieskie lub granatowe spodenki sportowe;
13) Usprawiedliwienia, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych .
Określa to procedura:
a) rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w zeszycie korespondencyjnym (dzienniczek)
– 16 kartkowy z podpisem rodziców i wychowawcy oraz z danymi ucznia;
b) formą usprawiedliwienia jest również ustne wyjaśnienie nieobecności dziecka przez jego rodzica lub prawnego opiekuna;
c) usprawiedliwienia nieobecności uczeń dokonuje na pierwszej godzinie wychowawczej po ustaniu nieobecności;
d) usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu;
e) uczniom nie wolno samowolnie opuszczać szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela;
f) zwolnienie ucznia z ostatniej lub pierwszej w jego planie godziny w-f musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali;
g) o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice;
h) uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w ich czasie po opieką nauczyciela w czytelni;
14) Przestrzegania zakazu posługiwania się telefonem komórkowym i innymi urządzeniami elektronicznymi na teranie szkoły;
a) w przypadku złamania zakazu przez ucznia nauczyciel przekazuje telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne w depozyt do sekretariatu szkoły, po czym rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani do jego osobistego odbioru od dyrekcji szkoły;
b) w przypadku kradzieży telefonu należy bezzwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji.
3. Tryb składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia.
1) W przypadku naruszania praw ucznia, uczniowie mają możliwość zwrócenia się o pomoc do rzecznika praw ucznia PG nr 1 lub jego zastępcy;
2) Rzecznika praw ucznia i jego zastępcę wybierają sami uczniowie spośród nauczycieli. Wybór przeprowadza i organizuje samorząd uczniowski;
3) Jeśli uczeń uważa, że jego prawa zostały naruszone, ma również możliwość postępowania zgodnie z § 11 ust. 6, 8.1, 8.2 niniejszego statutu.

§ 31.

1. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i działalności społecznej stosowane są następujące nagrody:
1) Pochwała wychowawcy klasy;
2) Pochwała dyrektora szkoły udzielana publicznie wobec uczniów;
3) Dyplom uznania;
4) Nagroda książkowa i rzeczowa;
5) List pochwalny do rodziców;
6) Świadectwo z wyróżnieniem (zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania);
7) Nagrody dla uczniów przeciwstawiających się przemocy i agresji:
a) pochwała wychowawcy wobec całej klasy;
b) pochwała dyrekcji wobec całej klasy;
c) pochwała dyrekcji wobec szkoły;
d) podwyższenie oceny zachowania o 1 punkt;
e) list gratulacyjny do ucznia i jego rodziców;
f) nagroda ufundowana przez dyrekcję szkoły, radę rodziców lub samorząd uczniowski.
2. Wobec uczniów nie przestrzegających prawa szkolnego stosowane są następujące kary:
1) Upomnienie wychowawcy klasy;
2) Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona uczniowi indywidualnie;
3) Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów;
4) Zawieszenie na określony czas prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;
5) Zawieszenie na określony czas prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
6) Przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole;
7) Przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty;
8) Kary jako zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy:
a) przeproszenie poszkodowanego, w tym także publiczne;
b) naprawa wyrządzonej szkody, jeśli jest to strata materialna;
c) prace użyteczne na rzecz szkoły: grabienie liści, sprzątanie terenu szkoły, porządkowanie obiektów sportowych;
d) zbiórka surowców wtórnych, z których dochód przeznaczony będzie przez szkołę na cele społeczne;
9) Ponadto przyjmuje się jako dodatkowy środek dyscyplinujący regularne meldowanie się ucznia stwarzającego problemy wychowawcze u pedagoga, z-cy dyrektora, wychowawcy klasy lub świetlicy.
3. Uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy przez dyrektora szkoły na uzasadniony wniosek wychowawcy klasy lub rodziców. Przeniesienie może nastąpić w dowolnym czasie trwania nauki w danym roku szkolnym.
4. Przeniesienie do innego gimnazjum może nastąpić w przypadku:
1) Demoralizowania kolegów;
2) Dokonywania nagminnych kradzieży;
3) Nagannego stosunku do nauczycieli;
4) Używania przemocy w stosunku do innych uczniów.
5. Szkoła informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. Obowiązek ten spełnia wychowawca klasy.
6. Ucznia nieprzestrzegającego obowiązku noszenia stosownego stroju szkolnego dyscyplinuje się w następujący sposób:
1) upomnienie wychowawcy klasy;
2) rozmowa z rodzicami lub opiekunem;
3) upomnienie dyrektora szkoły;
Pięciokrotne nieskuteczne upomnienie może stanowić podstawę do obniżenia oceny zachowania.
7. Uczeń, wobec którego została orzeczona kara:
1) wychowawcy klasy, ma prawo odwołania się od niej sam lub za pośrednictwem samorządu uczniowskiego bądź rady rodziców do dyrektora szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna;
2) zaś w odniesieniu do kary nadanej przez dyrektora – do organu prowadzącego;
W obu przypadkach obowiązuje termin czternastodniowy, licząc od następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia.

§ 32.

1. Dyrektor szkoły tworzy warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
2. W przypadku stwierdzenia elementów zawartych w ust.1 dyrektor szkoły we współpracy z rodzicami uczniów oraz instytucjami zajmującymi się w/w zagadnieniami (pedagog, psycholog, policjant) czyni starania jak najszybszego ich wyeliminowania.
3. W sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją nauczyciele postępują zgodnie z procedurami zawartymi w Systemie Przeciwdziałania Zagrożeniami w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pionkach.
4. Szkolne komputery wyposażone są w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów.
5. W celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom szkoła prowadzi monitoring wizyjny.
6. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom na terenie gimnazjum oraz w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury. Harmonogram dyżurów opracowuje dyrektor szkoły.
1) nauczyciel zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania dyżuru na wyznaczonych kondygnacjach szkoły;
2) nauczyciel dyżurujący zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów w czasie przerwy;
3) w czasie trwania dyżuru należy zwracać uwagę na porządek i dyscyplinę uczniów przebywających w sanitariatach;
4) nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę na obuwie zmienne uczniów (na terenie szkoły uczniowie przebywają w obuwiu zmiennym);
5) nauczyciele dyżurujący na boisku szkolnym zwracają uwagę, aby uczniowie nie opuszczali terenu boiska szkolnego;
6) nauczyciele mający zastępstwa za nauczycieli nieobecnych w pracy, pełnią również za nich dyżury.
7. Nauczyciele uczący w budynku B szkoły zapewniają nieprzerwanie opiekę nad uczniami podczas ich planowego pobytu w szkole.

§ 33.

Gimnazjum używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 34.

Gimnazjum prowadzi własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 35.

Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 36.

Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy.

§ 37.

1. W przypadku zmiany podstawy prawnej, z której wynika treść statutu lub zmiany warunków funkcjonowania gimnazjum wprowadzone zostaną zmiany zatwierdzone przez rade pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
2. Uprawnieni do zgłaszania zmian:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.

ZMIANY W STATUCIE ZATWIERDZONE PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 11.02.2014 r.
STATUT ZAWIERA TEKST JEDNOLITY OPUBLIKOWANY W DNIU 11.02.2014 r.

 

………………………………………………
(dyrektor)

 

 

Opublikowane przez: Barbara Glimasińska | Autor: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-18 09:14:46.

Zobacz:
 statut .  status .  regulamin . 
Data wprowadzenia: 2016-02-18 09:14:46
Autor: Administrator BIP
Opublikowane przez: Barbara Glimasińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Aleja Jana Pawła II 15
26-670 Pionki
Burmistrz Miasta i Gminy
Romuald Zawodnik
Kontakt:
Tel: (+48) 48 341-42-00
Fax: (+48) 48 341-42-00
e-mail: burmistrz@pionki.pl